لوله کش مشتاق اصفهان |09307616728

لوله کش مشتاق اصفهان لوله کش مشتاق اصفهان توجه به مصرف کنندگان آب در مورد قطع برنامه تامین آب دولت تیمور لوله کشی در اصفهان باید مصرف کنندگان آب را از قطع زمان‌بندی تامین آب به علت بهبود کار اصلی آب خام از طریق ملاقات، روزنامه‌ها و هیات‌مدیره نگه دارد. توضیحات برای شهرداری‌ها و انجمن‌ها… ادامه خواندن لوله کش مشتاق اصفهان |09307616728